Reglement

 1. Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de KNVB-reglementen.
 2. De wedstrijden worden geleid door officiële KNVB-scheidsrecht(st)ers dan wel door gediplomeerde jeugdleid(st)ers. Tegen hun beslissingen is geen verweer mogelijk;
 3. Indien er bij de pupillen, meisjes en C-teams geen scheidsrecht(st)er ter beschikking is, moet de eerstgenoemde in het wedstrijdschema de scheidsrecht(st)er leveren.
 4. Aan het toernooi voor de jeugd, A tot en met mini-F, kunnen spelers/speelsters deelnemen die lid zijn van de KNVB en gedurende het seizoen het recht hebben om uit te komen voor de desbetreffende categorie
 5. Eerstgenoemde in het wedstrijdschema speelt aan de zijde van de “kantine” en heeft tevens de aftrap.
 6. Er wordt gespeeld met een plofbal (bal maat 4)
 7. Een speler/speelster krijgt bij een gele kaart een tijdstraf van 2 minuten.
 8. Een speler/speelster wordt bij een rode kaart of een tweede gele kaart in dezelfde wedstrijd uitgesloten van verdere deelname aan de betreffende wedstrijd maar mag naar 5 minuten vervangen worden door een andere speler/speelster.
 9. In zwaarwegende gevallen kan door de wedstrijdleiding besloten worden tot uitsluiting van het gehele toernooi.
 10. Indien een team tussentijds het toernooi verlaat of uitgesloten wordt van verdere deelname, zullen alle tot dan toe gespeelde wedstrijden ongeldig zijn. Het betreffende team verspeelt al zijn rechten;
 11. De organisatie zorgt voor de tijdwaarneming. Tegen de beslissing van tijdwaarneming is geen verweer mogelijk.
 12. Alle wedstrijden duren tussen de 10 en 20 minuten afhankelijk van het toernooi en het aantal deelnemende teams in een poule. Alle teams dienen 5 minuten voor aanvang van hun duel in de zaal aanwezig te zijn. Er zal tijdens een wedstrijd niet van speelhelft worden gewisseld.
 13. Bij gelijke stand in punten, beslist het doelsaldo, daarna de vóór gescoorde doelpunten. Is dit gelijk, dan beslist het resultaat van het eerder gespeelde onderlinge duel. Mocht dit niet tot een beslissing leiden, dan worden om en om, drie strafschoppen genomen. Na deze serie beslist, indien nodig, de eerst gemiste strafschop. Alle spelers/speelsters welke op het wedstrijdformulier staan vermeld mogen aan deze strafschoppenreeks deelnemen. Een speler/speelster mag pas een 2e of volgende strafschop nemen, indien alle andere spelers/speelsters van zijn of haar team aan de beurt zijn geweest.
 14. De wedstrijdleiding beslist over de duur van een eventuele finalewedstrijd.
 15. Er moet per team een spelerslijst/speelsterslijst (digitaal) worden ingevuld metmaximaal 10 namen van spelers/speelsters welke voor het team gaan uitkomen. Deze lijst moet voor aanvang van de eerste te spelen wedstrijd bij de wedstrijdleiding worden ingediend.
 16. Bij elk jeugdteam dient minstens 1 begeleider te zijn die minimaal 21 jaar oud is.
 17. Tijdens het toernooi mogen slechts de wisselspelers/wisselspeelsters en drie begeleiders/begeleidsters per team zich in de wisselzone bevinden.
 18. Alle teams spelen met 5 spelers/speelsters (4 veldspelers/veldspeelsters + 1 doelman/ doelvrouw). In de MF-, F- en E-categorie spelen de teams met 6 spelers/speelsters (5 veldspelers/veldspeelsters + 1 doelman/doelvrouw).
 19. Wanneer tijdens de wedstrijd het aantal spelers van een team ten gevolge van tijdelijke/definitieve verwijdering of ten gevolge van enig andere oorzaak daalt tot minder dan 3, moet de wedstrijd worden gestaakt. De toernooiorganisatie beslist al dan niet in overleg met de scheidsrechters over de uitslag.
 20. Het is niet toegestaan dat een speler/speelster, op één dag, in twee poules speelt. Bij de keeper/keepster is dat wel toegestaan, maar niet in een en dezelfde poule;
 21. Indien bij een wedstrijd naar het oordeel van de wedstrijdleiding de kleding van beide teams teveel op elkaar lijkt, dient het eerstgenoemde team gebruik te maken van door de toernooiorganisatie te verstrekken hesjes.
 22. De finalewedstrijden worden geleid door neutrale scheidsrecht(st)ers.
 23. Het is de toernooiorganisatie te allen tijde toegestaan in het belang van het toernooi wijzigingen aan te brengen in het toernooischema. Aanwijzingen hieromtrent door de toernooiorganisatie zijn bindend voor de deelnemende teams en tegen deze aanwijzingen is geen verweer mogelijk.
 24. Prijzen kunnen alleen in ontvangst genomen worden tijdens de door de toernooiorganisatie te houden prijsuitreikingen. Er worden geen prijzen nagezonden of aan derden, buiten de prijsuitreikingen om, ter hand gesteld. Prijsuitreikingen vinden in de regel direct na afloop van de wedstrijden plaats.
 25. De toernooiorganisatie draagt geen aansprakelijkheid voor de vermissing en/of diefstal van eigendommen van deelnemende teams c.q. deelnemende spelers/speelsters en/of derden. De toernooiorganisatie draagt evenmin aansprakelijkheid voor zaken welke worden uitgesloten door de door haar ten behoeve van dit toernooi aangegane verzekeringen c.q. verzekeringen aangegaan door deelnemende teams, deelnemende spelers/speelsters en/of derden welke direct dan wel indirect bij het toernooi betrokken zijn.
 26. Inschrijving en/of deelname aan het toernooi betekent tevens erkenning van dit reglement.
 27. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, maar waaruit een dispuut ontstaat, beslist de toernooiorganisatie.