Spelregels

Het in het spel brengen van de bal door de doelverdediger/doelverdedigster na een achterbal.

Dit dient als volgt te gebeuren:

 • Onderhands dan wel bovenhands;
 • Tot buiten de doorgetrokken cirkel;
 • Binnen vier seconden nadat de bal in zijn/haar bezit is gekomen (alleen van toepassing bij avondpoules);
 • De doelverdediger/doelverdedigster moet met zijn/haar hand binnen de doorgetrokken cirkel blijven;

 

Intrappen vanaf de boarding.

Dit dient als volgt te gebeuren:

 • Binnen vier seconden nadat de bal op de plaats van de bestemming ligt, vanaf de plaats waar de bal over de boarding is gegaan (alleen van toepassing bij avondpoules);
 • De intrapper/intrapster moet tijdens het intrappen persoonlijk contact hebben met de boarding (alleen van toepassing bij avondpoules);;
 • Hoekschoppen dienen op dezelfde manier plaats te vinden als hiervoor omschreven;

 

De 4 seconden regel (alleen van toepassing bij avondpoules);

Deze wordt als volgt toegepast:

 • Nadat de bal op de plaats van bestemming ligt ten behoeve van een spelhervatting;
 • Bij overtreding van deze regel krijgt de tegenpartij een vrije schop op dezelfde plaats;

 

De 5 meter afstand regel.

Deze wordt als volgt toegepast:

 • Bij alle spelhervattingen moet de tegenpartij een afstand van vijf meter tot de bal in acht nemen totdat de spelhervatting heeft plaats gevonden;
 • Wordt deze regel overtreden, en er is sprake van nadeel voor de nemende partij, dan mag de spelhervatting worden overgenomen.
 • Is er sprake van een herhaalde overtreding dan volgt een tijdstraf van 2 minuten voor de overtreder/overtreedster;

 

Commentaar op de leiding.

 • Commentaar op de leiding zal worden bestraft met een tijdstraf van 2 minuten en bij herhaling met een zaalverwijdering, een en ander ter beoordeling van de scheidsrecht(st)er;

 

Vrije schoppen.

 • Ook bij het boardingvoetbal kan de scheidsrecht(st)er directe zowel als indirecte vrije schoppen toekennen;
 • Het “klemmen” van de bal tegen de boarding wordt bestraft met een indirecte vrije schop;
 • Alle vrije schoppen binnen het strafschopgebied, uitgezonderd de strafschop, dienen te worden genomen op de lijn van het strafschopgebied;

 

Strafschoppen.

 • Tegen overtredingen binnen het strafschopgebied door de verdedigende partij, welke door de scheidsrecht(st)er als voldoende zwaar worden gekwalificeerd, zal op zijn minst een stafschop worden gegeven. Tot deze overtredingen behoren in ieder geval:
 • Handtastelijk optreden (duwen, vasthouden, shirtje trekken);
 • Pogen een tegenstander/tegenstandster ten val te brengen;
 • Het uitvoeren van een sliding;
 • Opzettelijk spelen van de bal met de hand door een veldspeler/veldspeelster;
 • Opzettelijk spelen van de bal met de hand door de doelman/doelvrouw binnen het strafschopgebied doch buiten het doelgebied (doorgetrokken cirkel);
 • Doelbewust spelen op de benen van de tegenspeler/tegenspeelster;
 • Ook bij de strafschop is de 4 seconden regel evenals de 5 meter afstandsregel van toepassing;

 

Sliding.

 • Er is sprake van een strafbare sliding indien wordt getracht met een glijdende beweging de bal voor de voeten van de tegenspeler/ tegenspeelster weg te spelen;
 • Een strafbare sliding zal altijd worden bestraft met een tijdstraf van 2 minuten en binnen het eigen strafschopgebied met een strafschop;

 

Tijdstraffen.

Overtredingen die in ieder geval met een tijdstraf worden bestraft zijn:

Strafbare sliding;

 • Opzettelijk spelen van de bal met de hand teneinde de tegenpartij het scoren te beletten;
 • Herhaaldelijk commentaar op de scheidsrecht(st)er;
 • Een tegenspeler/tegenspeelster bewust ten val brengen of tegen de boarding duwen;
 • Bij herhaling de afstandsregel niet in acht nemen;
 • Doelbewust spelen op de benen van de tegenspeler/tegenspeelster;

 

Spelbederf.

 • Het is niet toegestaan om vaker dan twee maal achtereen terug te spelen op de doelman/doelvrouw zonder tussenkomst van een andere speler/speelster (alleen van toepassing bij avondpoules);
 • De doelman/doelvrouw is het niet toegestaan de bal, indien deze in het spel is, in zijn/haar handen te nemen indien hij/zij deze reeds in haar handen heeft gehad;
 • Na het terugspelen is de 4 seconden regel van toepassing;
 • De straf op deze overtredingen bestaat uit een vrije trap voor de tegenpartij op de stippellijn;

 

Spelhervatting.

 • Uit alle spelhervattingen welke met de hand geschieden, kan nimmer rechtstreeks worden gescoord.
 • Uit alle overige spelhervattingen kan men wel rechtstreeks scoren.

 

Spelerswissel/Speelsterwissel.

 • Er mag doorlopend worden gewisseld, doch uitsluitend via de wisselzone. Een speler/speelster mag eerst het veld betreden nadat de andere speler/speelster het veld verlaten heeft.
 • Bij het wisselen moet gebruik worden gemaakt van het poortje in de boarding.
 • Een foutieve wissel wordt bestraft met een vrije schop voor te tegenpartij en bij herhaling met een tijdstraf van 2 minuten.

 

Doelpunt.

 • Bij een doelpunt moet de bal geheel en al de doellijn zijn gepasseerd;

 

Scoren.

 • Scoren uit een intrap is niet mogelijk, zonder tussenkomst van een andere speler.

 

Einde wedstrijd.

 • Het begin van de zoemer betekent einde wedstrijd, behalve bij een strafschop.

 

Interpretatie.

 • De hierboven in het kort weergegeven spelregels zijn ter interpretatie aan de scheidsrecht(s)er;
 • Al naar gelang de leeftijdscategorie is het aan de scheidsrecht(st)ers te bepalen op welke wijze men per leeftijdscategorie de spelregels wenst te handhaven;

 

Aanvullende spelregels voor pupillen en meisjes.

 

 • Bij de F-teams is het toegestaan dat de doelverdediger/doelverdedigster de bal uittrapt, bij de overige categorieën is dit niet toegestaan. Als de bal achter is geweest, dan moet de doelverdediger/doelverdedigster (behalve bij de F-jeugd) de bal via een ingooi in het spel brengen. Is de bal niet achter geweest dan mag de doelverdediger/doelverdedigster de bal al rollend in het spel brengen verder als veldspeler fungeren.
 • Bij de pupillen en meisjes is het toegestaan dat de bal teruggespeeld wordt op de doelverdediger/doelverdedigster en deze mag dan de bal in zijn handen nemen.